Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i Personuppgiftslagen (523/99)

Den registeransvarige

Kontaktperson som ansvarar för registerärenden

Namn på registret
Webbutikens kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Registret används endast för att upprätthålla kundrelationen mellan Pirtin Kehräämö och kunden.

Registrets datainnehåll
Kundens basuppgifter: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, postanstalt, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, beställningshistorik och leveransuppföljning.

Regelmässiga datakällor
Kontaktuppgifterna sparas när kunden bekräftar beställningen. Övriga uppgifter sparas när kunden handlar i webbutiken.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Den som underhåller registret lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

Principer för skydd av registret
Den registeransvariges datasystem och filer är skyddade med de tekniska skyddsmetoder som normalt används. För att komma in i systemet måste man mata in användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord beviljas endast den som hör till den registeransvariges personal och vars ställning och uppgifter åtkomsträttigheten hänför sig till. Systemet är också skyddat med brandväggar och andra tekniska metoder.