SPINNING AV FINSK FÅRULL
I ÖVER 70 ÅR

 

Pirtin Kehräämö Oy grundades av Finlands Fårförening rf 30.12.1948. Verksamheten inleddes genast i början av följande år i den av föreningen ägda gårdens gamla stenladugård i Hiirola by i S:t Michels landskommun, där verksamheten fortfarande bedrivs.

Den inledande verksamhetsidén utkristalliserades i form av en hyresspinning, som utformades som reklamsloganen ”ULL TILL OSS – GARN TILL ER”.

 

 

 

När bolaget bildades i Finland efter kriget stod fårhushållningen för en betydande del av landsbygdens livskraft. Till följd av detta ökade antalet spinnerier till över hundra spinnerier och kardningsanläggningar. Till följd av samhällsutvecklingen minskade antalet får och samtidigt minskade också antalet spinnerier i snabb takt. Men vid Pirtin Kehräämö fanns det rikligt med jobb.

 

STARK UTVECKLING
OCH FÖRNYELSE I HIIROLA

Vid övergången till 2000-talet hade fårhushållningen fått ett nytt lyft och antalet fårfarmer ökade. De ökade ullmängderna, den ökade uppskattningen av fårull som en genuin och mjuk naturprodukt och i synnerhet den ökade efterfrågan på garn och andra produkter som tillverkats av finsk fårull lyfte fram behovet av att utveckla företagets verksamhet och produktion för Pirtin Kehräämö.

Utvecklingen har i synnerhet påverkats av konsumenternas starkare ekologiska värden, den starka ökningen och uppskattningen av hantverkshobbyn samt de utmaningar som den växande näthandeln medför.

Genom ett utvecklingsprojekt 2018–2021 stärkte Pirtin Kehräämö Oy sin produktionskapacitet, satsade på att förbättra produkternas kvalitet samt på användningen av förnybar energi för uppvärmning av fastigheter och vatten för att tvätta ull samt belysning. Vår produktion är kolneutral och på så sätt deltar företaget i att bekämpa klimatförändringarna. Med dessa satsningar förbättrades företagets tillväxt och vi kunde delvis svara på konsumenternas ökade efterfrågan. För närvarande pågår en förnyelse av informationssystemet, genom vilken hela verksamheten från köp, hantering, försäljning och all annan verksamhet behandlas i ett datanät. Samtidigt förnyar vi också webbutiken så att den motsvarar tidens krav.

 

 

 

VERKSAMHETSSTÄLLET I JÄMSÄ

Den kontinuerligt ökade efterfrågan och även tal om fårull som inte används motiverade anskaffningen av tilläggskapacitet. Blickarna hade redan i ett års tid riktats mot filtfabriken i Jämsä, vars ägare Pertti Alho redan länge hade hållit på och lägga ner produktionen. Efter ett års diskussioner fattade Pirtin Kehräämö Oy:s styrelse beslut om att köpa bolagets maskiner och fastighet. Från början av 2021 sker verksamheten i Jämsä som en filial till Pirtin Kehräämö Oy. Efter personalrekryteringen och utbildningen är verksamheten i full gång. Maskiner och fastigheter kräver utveckling och reparation. En produktionslinje är i bruk och den andra ska vara i funktionsdugligt skick före hösten. I Jämsä avstår man också från att använda olja och övergår till fjärrvärme som produceras med förnybar energi.

 

VARUMÄRKET VILLANKA

Som en viktig del av utvecklingsarbetet vill vi höja uppskattningen och synligheten för den finländska fårullen och särskilt Pirtin Kehräämös egna produkter. Genom varumärkesarbetet skapar vi en grund för uppskattning. Garn och andra produkter tillverkade av Pirtin Kehräämö säljs under varumärket Villanka. I vårt varumärke ingår originalmärket Nyckelflaggan och varumärket Finnwool.

 

 

UTVECKLING AV ULLUPPHANDLING

Ull som Pirtin Kehräämö Oy har köpt från fårfarmare levereras till Hiirola. Det växande behovet av ull kräver att upphandlingen förnyas. Bolaget har inlett en förnyelse av anskaffningen och insamlingen av ull. Målet är att satsa på ett avtalsproducentnätverk och att öppna 3-4 nya ullmottagningsplatser i Hiirola samt i Jämsä och de viktigaste produktionsområdena. Verksamhetsstället i Jämsä öppnas före höstens insamlingsperiod.

En viktig del av projektet är att utveckla kvalitetssystemet för produktion av högklassig ull samt att utbilda fårfarmare i samarbete med ProAgria.

Pirtin Kehräämö satsar särskilt på ull från får av finsk lantras och kainuun harmas (kajanalands grå). Vi köper också ull från korsnings- och köttraser, till exempel texelull.

Vid verksamhetsstället i Jämsä spinner vi också ull som köpts från utlandet för kundspecifika beställningar.

 

 

 

PIRTIN KEHRÄÄMÖ OY I DAG

Efter de utvecklingsåtgärder som genomförts är personalstyrkan 19 personer. År 2020 var vår omsättning 696 000 euro, vi förädlade cirka 30 000 kilo ull till olika produkter för fårfarmare, egen försäljning och andra kunder.

I och med vår nya enhet är vårt mål att fördubbla användningen av ull till 60 000 kilo 2021.

LEDNINGEN FÖR PIRTIN KEHRÄÄMÖ

Styrelse:
Olli Nepponen ordförande
Lauri Leinonen
Risto Rouhiainen
Katja Syrjälä
Kirsi Vertainen

Verkställande direktör Päivi Hämäläinen